ښاري پراختیا او د ولسوالیو بیخبنا

ښاري پراختیا او د ولسوالیو بیخبنا

 

زمونږ کار پدی برخه کي

په کابل کې د ډیرو اوبو د شتون په موخه د څښاک د اوبورسونې د سیستم پراخول د دې لپاره چې د افغانستان د خلکو دپاره د څښاک پاکې او کیفیت لرونکي اوبه په بسیا کچه په منظمه توګه برابرې شي، د المان فدرال حکومت د کابل په ښار کې د اوبو رسونې د شبکې د جوړولو او پراخولو څخه ملاتړ کوي. more
د افغانستان په شمال کې پاکې اوبه د افغانستان په شمالي ښارونو کې د اوبو رسونې د شبکې د سمون او همدارنګه د څښاک د اوبو د کیفیت د تامینولو په موخه د المان فدرال حکومت د اوبو رسونې د بیخبنا د اړینې پراختیا څخه ملاتړ کوي. more
د پاکو اوبو دپاره څرګنده مقررات او روزل شوي مسلکي کارکوونکي د څښاک اوبو ته لاسرسۍ او د فاضله اوبو دوامداره مدیریت په سیمه کې روزل شوي مسلکي کارکوونکو او همداراز واک لرونکي او اغیزمنو نهادونو ته اړتیا لري. په همدې سبب دالمان فدرال حکومت د افغانستان څخه د اړینو حقوقي او اداري جوړښتونو او د اغیزناکه مدیریت د کړنلارو د جوړولو او د سیاسي لارښوونو د ستراتیژیک پلې کولو په لاره کې ملاتړ کوي. more
د اوبو څخه د برښنا د تولید د فابریکو په کارولو سره کابل ښار ته د ډاډمنې انرژۍ برابرول ددې دپاره چې د افغانستان د خلکو دپاره د برښنا د انرژۍ برابرول لاډاډمنه شي، د المان فدرال حکومت د افغانستان څخه د برښنا د بیخبنا د بیارغونې او همداراز د برښنا د تولید د کارخانو لکه د اوبو څخه د برښنا د تولید فابریکو نه ملاتړ کوی. more
د افغانستان لپاره نوې کیدونکي انرژۍ ددې لپاره چې په افغانستان کې اوږدمهال هم د برښنا د انرژۍ برابرول په دوامداره او اغیزمنه توګه تامین شي د المان فدرال حکومت د افغانستان څخه د نوي کیدونکې انرژۍ پر بنا د غیرمتمرکزې برښنا د تولید د ودانیو د ودانولو په لاره کې ملاتړ کوي. more
د افغانستان په شمال کې انرژي د پرمختګ د اړتیا په توګه په افغانستان کې د برېښنا توزیع د ښاري او کلیوالو سیمو ترمنځ ډېر زیات توپیر لري. د دې لپاره چې د افغانستان په شمال کې د کلیوالو وګړي/اتباع هم انرژۍ ته خوندي لاسرسی باوري شي، د المان حکومت له هغه فعالیتونو څخه ملاتړ کوي چې د برېښنا شبکې پر بنسټ زیربناء ته پراختیا ورکوي. more
برښنا د اقتصادی شاخص په توګه- د قانونی چوکاټ رامنځ ته کول او د پانګونې آسانتیاوې د المان فدرال حکومت د افغانستان د نهادونو او موسسو څخه ملاتړ کوي چې په اوږدمهال کې د برښنا برابرولو ته په ټول هیواد کې زیاتوالۍ ورکړي او په دې دې ډګر کې پانګونې وهڅوي ترڅو چې په راتلونکي کې په ټولو لړیو کې همغږي د افغانانو په لاس کې وي – هم په ولایتونو کې او هم په ملي کچه. more
برښنا د افغانستان په شمال کې – د اقتصادی ودې او د بې وزلۍ کچه را ښکته کول د دې لپاره چې د انرژۍ یوه ډاډمنه سرچینه منځته راشي او په دې توګه اقتصادي وده په دوامدار ډول تامین شي د المان فدرال حکومت د افغانستان د شمال په کلیوالي سیمو کې د برښنا د لیږدولو او ویشلو د شبکو د ودانولو څخه ملاتړ کوي. more

زموږ کيسې

Twitter icon
Facebook icon