د لمړیتوبوو ساحه: برښنا

د برښنا بیا بیا غوڅیدل او جیره بندي د افغانستان د خلکو د ژوند په یوه معمول کار بدل شویدی. په ښاري سیمو کې ۷۰ سلنه کورنۍ برښنا ته لاسرسۍ نلري. په داسې حال کې چې په کلیوالي سیمو یوازې ۲۰ سلنه د برښنا انرژۍ ته لاسرسۍ لري – خو دلته د خلکو درې څلورمه برخه ژوند کوي. په داسې شرایطو کې موسسات کولای شي یوازي په نابسیا کچه تولید وکړي. په پایله کې، د کار نوي ځایونه په سختۍ سره منځته راځي او اقتصادي پراختیا چې د هیواد دپاره ډیر ارزښت لري په لاس نه راځي.

د برښنا یوه لویه برخه (یعنې د ۶۰٪ سلنې نه زیاته) د بهر نه واردیږي او د برښنا کورنی تولید په افغانستان کې دیر لږ دی. د هیواد د پلان شوي او چټک برښنایي کولو او همداراز په بهر کې د برښنا د مناسبې بیعې په پام کې نیولو سره، اوس مهال د برښنا د انرژۍ واردول تر ټولو ښه وریانت دی. خو دا وضعه د سیاسي تړاو سبب ګرځي. په اوږدمهال کې باید د افغانستان د برښنا تولید پیاوړی شي و په دې اړه د نوی کیدونکوی انرژیو لوی پوتنسیال باید وکارول شي.

د المان فدرال حکومت د ۲۰۰۳ کال راهیسې د افغانستان څخه ملاتړ کوی چې د انرژۍ د برابرولو یو پایښتندوی سیستم منځته راوړي. دلته تر ټولو دمخه د بریښنا د بیخبنا د ودانولو او پراخولو او همداراز بیارغولو او د نوي کیدونکو سرچینو څخه د برښنا د انرژۍ د تولید کارخانو ته پاملرنه کیږي. د افغانستان د حکومت د انرژۍ ملي پروګرام وړاندلید دادی چې د برښنا د توریدولو د ټینګښت دپاره د شبکو د جوړولو تر څنګ په راتلونکي کې د ملي انرژۍ تولید په زیاتیدونکي کچې د اوبو، لمر او باد څخه صورت ومومي. په سیاسي کچه د افغاني لوبغاړو سره سربیره پردې د ستراتیژۍ د تدوینولو، د لړیو د سټنډرډ کولو، د نوې کیدونکي انرژیو څخه د ګټې اخیستیلو د روزنې او همدارنګه د نوې کیدونکي انرژیو په وسیله د غیرمتمرکزې انرژۍ د برابرولو په لاره کې مرسته کیږي.

د انرژۍ په ډګر کې زمونږ د فعالیتونو په باب نور معلومات کولای شی د پروژې د تفصیلاتو په برخه کې او د "کیسو" تر سریزې لاندې ولولی. 

زمونږ کار پدی برخه کي

د اوبو څخه د برښنا د تولید د فابریکو په کارولو سره کابل ښار ته د ډاډمنې انرژۍ برابرول ددې دپاره چې د افغانستان د خلکو دپاره د برښنا د انرژۍ برابرول لاډاډمنه شي، د المان فدرال حکومت د افغانستان څخه د برښنا د بیخبنا د بیارغونې او همداراز د برښنا د تولید د کارخانو لکه د اوبو څخه د برښنا د تولید فابریکو نه ملاتړ کوی. more
د افغانستان لپاره نوې کیدونکي انرژۍ ددې لپاره چې په افغانستان کې اوږدمهال هم د برښنا د انرژۍ برابرول په دوامداره او اغیزمنه توګه تامین شي د المان فدرال حکومت د افغانستان څخه د نوي کیدونکې انرژۍ پر بنا د غیرمتمرکزې برښنا د تولید د ودانیو د ودانولو په لاره کې ملاتړ کوي. more
برښنا د افغانستان په شمال کې د اقتصاد د ودې لپاره د دې لپاره چې د انرژۍ یوه ډاډمنه سرچینه منځته راشي او په دې توګه اقتصادي وده په دوامدار ډول تامین شي د المان فدرال حکومت د افغانستان د شمال په کلیوالي سیمو کې د برښنا د لیږدولو او ویشلو د شبکو د ودانولو څخه ملاتړ کوي. more
برښنا د اقتصادی شاخص په توګه- د قانونی چوکاټ رامنځ ته کول او د پانګونې آسانتیاوې د المان فدرال حکومت د افغانستان د نهادونو او موسسو څخه ملاتړ کوي چې په اوږدمهال کې د برښنا برابرولو ته په ټول هیواد کې زیاتوالۍ ورکړي او په دې دې ډګر کې پانګونې وهڅوي ترڅو چې په راتلونکي کې په ټولو لړیو کې همغږي د افغانانو په لاس کې وي – هم په ولایتونو کې او هم په ملي کچه. more
Twitter icon
Facebook icon