کمک های بشردوستانه و ثبات

مبارزه با تنگدستی و فاجعه های طبیعی

با درنظرداشت حد متوسط عمر نزدیک به 63 سال و میزان کماکان بلند مرگ و میر اطفال در افغانستان، توسعه و تقویت سیستم صحت عامه یکی از مهم ترین اولولیت های استراتیژی انکشاف ملی افغانستان به شمار می آید. حکومت فدرال آلمان از وزرات صحت عامۀ افغانستان در راه اعمار مراکز صحی فعال حمایت می کند تا اهالی ولسوالی های دورافتاده بتوانند سریع تر و ساده تر به دوکتوران معالج مراجعه نمایند و از تداوی طبی مستفید شوند.

 

افزون برآن، بیش از یک سوم مردم افغانستان در فقر بسر می برند. بویژه آوارگان داخلی که مجبور به ترک خانه های خویش شده و به مناطق دیگر کشور نقل مکان کرده اند، سخت محتاج حمایت می باشند. در سال 2016 کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد (UNHCR) شمار بیجاشدگان داخلی افغانستان را بیش از یک میلیون و دوصد هزار تن برآورد نمود. تهیۀ مواد اولیه برای این آوارگان نسبت به اهالی مناطق میزبان، دشوارتر و پرچالش تر است. این وضعیت در برخی موارد باعث بروز تنش میان ساکنان مناطق میزبان و آوارگان می شود.

 

نه تنها منازعات، بلکه حوادث طبیعی نیز می تواند خانه های مردم را از آنها بگیرد. حوادث مدهش طبیعی چون آبخیزی ها، لغزش های زمین، خشکسالی و زلزله ها تهداب معیشت مردم را مورد تهدید قرار می دهد.

 

حکومت فدرال آلمان با وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، مقام های محلی در سطح ولایت و ولسوالی و نیز وزارت مالیۀ افغانستان همکاری می کند تا یکجا وضع آوارگان را بهبود بخشند و مردم را در مناطق شان در برابر حوادث طبیعی مجهز و آماده نمایند.

 

معلومات بیشتر دربارۀ فعالیت های ما در زمینۀ صحت و کمک های عاجل را می توانید در تفصیلات پروژه ها و در بخش «داستان ها» مطالعه نمایید.

 


 

 

کار ما در این بخش

اسکان آوارگان – بیش از یک چالش لوژستیکی به منظور بهبود درازمدت شرایط زندگی پناهجویان، حکومت فدرال آلمان از تحقق استراتیژی ملی آوارگان داخلی در افغانستان حمایت می کند. این استراتژی به اسکان و ادغام آنها در مناطق جدید می پردازد. more
بهبود مراقبت های صحی برای مردم افغانستان برای اینکه مراقبت های صحی برای مردم فراتر از مرزهای پایتخت کشور کابل نیز تامین شود، حکومت آلمان از بازسازی و تجهیز مراکز صحی در افغانستان حمایت می کند. این کشور همچنین اقدامات در جهت مبارزه با بیماری بومی «وحشی» پولیو را که در کنار نایجریا و پاکستان هنوز هم در افغانستان وجود دارد، مورد حمایت قرار می دهد. more

داستان های ما

Twitter icon
Facebook icon