تعلیم و تربیت

پیشرفت از طریق تعلیم و تربیت

اکنون تقریبا نه میلیون کودک به مکتب می روند. ۷۴ درصد دختران و ۹۸ درصد پسرانی که به سن مکتب ابتدایی اند، در صنف های درسی حاضر می شوند. بیش از یک سوم معلمان در تمام کشور را زنان تشکیل می دهند. این پیشرفت ها قابل ملاحظه است، ولی چالش ها هنوز هم وجود دارد: از جملۀ تقریبا 200 هزار معلم برحال، ۵۸ درصد آنها تحصیلات عالی ندارند. از جملۀ ۳۰۰ ولسوالی افغانستان، در ۸۰ ولسوالی به گونۀ مثال، معلم زن به چشم نمی خورد.

رشد اقتصادی و سطح تعلیم و تربیت دو روی یک سکه اند. فقط نسلی که خوب تحصیل کرده باشد می تواند سرنوشت کشور را بدست گیرد و آن را در جهت مثبت تغییر دهد.

جامعۀ بین المللی از سال ۲۰۰۱ بدینسو از افغانستان در عرصۀ رشد تعلیم و تربیت حمایت می کند. میان سال های ۲۰۰۲ و 2017 تنها آلمان در حدود 341 میلیون یورو را در این عرصه سرمایه گذاری نموده است. این سرمایه گذاری شامل اعمار و تجهیز بیش از ۶۰۰ باب مرکز آموزشی، آموزش صدها معلم، تدوین نصاب های جدید تعلیمی بر مبنای جنبه های عملی – تمام اینها اهدافی اند که آلمان و افغانستان مشترکا برای تحقق آنها کار می کنند.

در عرصۀ تعلیمات مسلکی، آلمان با ۵۰ مکتب آموزش های فنی از نزدیک همکاری دارد و در این مکتب ها، معلمان جدا از تدریس نظری، مهارت های عملی را نیز مطابق با نیازمندی های بازار کار آموزش می بینند.

نهادهای آموزشی افغانستان همکاری روزافزونی با موسسات ارایه کننده آموزش های عملی دارند. علاوه بر این، موسسات مذکور دروازه های خویش را به روی آموزندگان و شاگردان سکتور غیررسمی می گشایند. به این ترتیب، شاغلان و فعالان بخش های مختلف، به وجه بهتر آماده انجام وظایف شان می گردند و می توانند در رشد اقتصادی کشور سهم بگیرند.

معلومات بیشتر دربارۀ کار ما در عرصۀ تعلیم و تربیت را می توانید در تفصیلات پروژه و نیز بخش «داستان ها» مطالعه نمایید.

کار ما در این بخش

استخراج معادن در افغانستان – بهبود تحصیلات عالی و حمایت از نوآوری ها به منظور بهره برداری از ظرفیت های بخش معدن، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ بهبود تحصیلات مسلکی در رشتۀ استخراج معادن، تطابق آن با نیازمندی های بازار کار و اقتصاد و نیز ارتباط این بخش به شبکه بین المللی حمایت می کند. more
بهبود تعلیم و تربیت – استانداردهای جدید برای معلمان و نصاب های تعلیمی به منظور بهبود تعلیم ابتدایی در کشور در درازمدت، حکومت فدرال آلمان مشترکا با حکومت سویس از وزارت معارف افغانستان در عرصۀ آموزش معلمان و تنوع آوری در محتوای درس ها به منظور فهم بهتر شاگردان، حمایت می کند. more
رشد تعلیمات مسلکی و مبارزه با بیکاری جوانان به منظور حکومت فدرال آلمان به همراه شرکای خویش در افغانستان یک سیستم مکاتب مسلکی درازمدت را بوجود آورد که مورد پذیرش حکومت و جامعه باشد، شریک افغانی خویش در کشور حمایت می کند که معلمان مکاتب مسلکی را آموزش دهد و شرایط تعلیمات مسلکی را ایجاد یا بهبود بخشد. more
ورزش برای توسعه در افغانستان ورزش به عنوان مضمون در مکتب کمتر برای شاگردان مکتب در افغانستان شناخته شده است. ولی ورزش برای رشد جسمی و روانی جوانان بسیار مهم است. به همین دلیل حکومت فدرال آلمان از شامل ساختن ورزش به عنوان یک مضمون درسی در مکاتب حمایت می کند. more
حمایت از مکتب ها در افغانستان – برای تدریس بهتر به منظور بهبود دوامدار تعلیم و تربیت کودکان و جوانان افغانستان، حکومت فدرال آلمان از سه مکتب در کابل حمایت می کند که از آنها به حیث نمونه برای سایر مکتب ها استفاده خواهد شد: لیسۀ پسرانه امانی، لیسۀ دخترانه عایشۀ درانی و لیسۀ جمهوریت که مکتب علوم اقتصادی برای دختران است. more

داستان های ما

Twitter icon
Facebook icon