انرژی – کلید توسعه

قطع شدن متواتر و جیره بندی برق به یک امر روزمره برای شهروندان افغانستان تبدیل شده است. در مناطق شهری حدود ۷۰ درصد از خانواده ها به برق دسترسی دارند. در حالی که در مناطق روستایی تنها ۲۰ درصد مردم به انرژی دسترسی دارند – حال آن که سه چهارم مردم افغانستان در مناطق روستایی زندگی می کنند. در چنین شرایطی نهادهای ذیربط فقط می توانند مقدار محدود انرژی تولید کنند. در نتیجه، شغل های جدید به دشواری ایجاد می شوند و رشد اقتصادی که برای کشور بسیار مهم است، به میان نمی آید.

بخش بزرگی از برق مورد نیاز کشور (بیش از 60 درصد) از خارج وارد می شود و تولید برق در داخل ناچیز است. با درنظرداشت نیاز مبرم و فوری کشور به برق و نیز قیمت مناسب آن در خارج، در حال حاضر تورید انرژی بهترین گزینه به نظر می رسد. اما این وضع باعث وابستگی سیاسی می شود. در درازمدت تولید برق افغانستان باید تقویت یابد و از ظرفیت های کلان این کشور در عرصه انرژی های پاک و تجدیدپذیر استفاده شود.

حکومت فدرال آلمان از سال ۲۰۰۳ بدینسو افغانستان را برای ایجاد یک سیستم تولید انرژی پایدار یاری می رساند. در این بخش، ساخت و توسعه و نیز احیای زیربنای برق و دستگاه های تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر مورد توجه قرار دارد. برنامۀ ملی انرژی حکومت افغانستان پیشنهاد می کند که در کنار اعمار شبکه های واردات برق، در آینده تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر مانند آب، خورشید و باد به گونه ای فزاینده مورد توجه قرار گیرد. در سطح سیاسی، حمایت های لازم در عرصۀ تدوین استراتژی، استندردسازی روندها، آموزش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و نیز ترویج تهیه انرژی به صورت غیرمتمرکز فراهم می شوند.

معلومات بیشتر دربارۀ فعالیت های ما در عرصه انرژی را می توانید در بخش تفصیلات پروژه ها و در بخش «داستان ها» مطالعه نمایید.

کار ما در این بخش

تولید برق از منابع آبی: انرژی مطمئن برای شهر کابل به منظور تامین مطمئن انرژی برای مردم افغانستان، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ احیای زیربنای برق و نیز دستگاه های تولید برق مانند سیستم های آبی تولید برق حمایت می کند. more
انرژی تجدیدپذیر برای افغانستان به منظور تهیۀ انرژی پایدار و موثر برق در افغانستان، حکومت فدرال آلمان از افغانستان در زمینۀ اعمار شبکه های تولید برق غیرمتمرکز بر پایۀ انرژی های تجدیدپذیر حمایت می کند. more
انرژی به مثابۀ نیروی محرکۀ توسعه برای شمال افغانستان در میان مردم افغانستان تفاوت های کلانی در تهیۀ انرژی برق میان شهرها و مناطق روستایی وجود دارد. برای آن که ساکنان روستاها در شمال افغانستان نیز دسترسی مطمئنی به انرژی داشته باشند، حکومت فدرال آلمان از گسترش زیربناهای شبکه انتقال برق حمایت می کند. more
انرژی به عنوان یک عامل اقتصادی – ایجاد یک چارچوب حقوقی و تسهیل سرمایه گذاری ها حکومت فدرال آلمان از نهادها و موسسات افغانستان حمایت می کند تا در درازمدت تهیۀ انرژی را در تمام کشور افزایش دهند و در این زمینه سرمایه گذاری ها را تشویق نمایند تا هماهنگی تمام فرآیندها در آینده در دست افغان ها باشد – هم در ولایت ها و هم در سطح ملی. more

داستان های ما

Twitter icon
Facebook icon