رشد اقتصادی پایدار و درازمدت

جنگ و منازعه باعث تخریب بخش های کلانی از زیربنای افغانستان گردید و خدمات عامه غالبا وجود نداشت. مساعی در جهت توسعۀ شبکه های تهیۀ برق و آب، شبکه های حمل و نقل، مکتب ها و شفاخانه ها فقط در مناطق معینی از کشور وجود داشت، و این خدمات پاسخگوی نیازمندی های مردم نبود. علاوه بر آن، این کشور قربانی حوادث طبیعی فصلی می شود؛ مانند خشکسالی و سیلاب که یکی پی دیگر به کشور آسیب می رساند. افغانستان هنوز هم یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. مطابق به گزارش برنامه توسعه ای سازمان ملل متحد (UNDP) افغانستان در فهرست توسعۀ انسانی در سال 2016 در رتبه 169 از 188 کشور قرار گرفت.

بازسازی ملکی افغانستان راه را برای تجارت و رشد اقتصادی مساعد می سازد. با وجود رشد مثبت طی دهۀ گذشته، دولت افغانستان هنوز هم تا حدود زیادی به کمک مالی کشورهای دیگر وابسته است: 66 درصد بودجۀ ملی کشور توسط جامعۀ بین­المللی تمویل می شود. مطابق آمار بانک جهانی، تولید ناخالص ملی افغانستان در سال 2016 به 19.46 میلیارد دالر امریکایی رسید. به طور مقایسه، این رقم در آلمان 3.47 میلیارد دالر امریکایی بود. بیش از نیمی از تولید ناخالص ملی افغانستان را بخش خدمات و ۲۲ درصد آن را زراعت تشکیل می دهد. تولیدات صنعتی قسمت خیلی کوچکتر را می سازد. این کشور همچنان وابسته به واردات است، و محصولات داخلی به مشکل می تواند در بازارهای بین­المللی رقابت نماید.

از آنجایی که معیشت اکثر افغان ها به زراعت وابسته است، به این عرصه توجه ویژه ای صورت می گیرد. اولویت در این عرصه همانا نیل به سطح بلندتر تولید محصولات در درازمدت، افزایش عواید شمار زیادی از خانواده ها و ایجاد فرصت های جدید شغلی است. به همین دلیل، ادارۀ همکاری افغان-آلمان توجه خویش را به ارایۀ خدمات مشورتی و آموزشی برای کشاورزان و کارآفرینان و نیز توسعۀ زیربناها در مناطق روستایی متمرکز می سازد. هدف از این فعالیت ها این است که فرآیندهای کاری را کارآمدتر، سودآورتر و از لحاظ فنی موثرتر سازد و زنان را در آن سهیم سازد.

برای معلومات بیشتر دربارۀ کار ما در عرصۀ توسعه اقتصادی لطفاً به توضیحات پروژه و بخش «داستان ها» مراجعه نمایید.

 

 

کار ما در این بخش

تقویت رشد اقتصادی پایدار در شمال افغانستان به منظور تقویت رشد اقتصادی پایدار، افزایش محصولات کشاورزان افغان و کارآفرینی، حکومت آلمان از برنامه های اقتصادی در مناطق شمالی افغانستان حمایت می کند. more
توسعۀ زیربنایی به ایجاد معیشت ها در شمال کمک می کند حکومت آلمان اقدامات زیربنایی را در شمال افغانستان حمایت می کند تا ساکنان مناطق روستایی قادر شوند به خدمات و فرصت های بازرگانی، اداری، مراقبت صحی و معارف دسترسی یابند. more
یک میدان هوایی بین المللی به مثابۀ چهارراه حمل و نقل در شمال برای آن که تجارت منطقه ای را رشد داد، شرایط حمل و نقل را بهبود بخشید و شمار فزایندۀ مسافرین را به گونۀ مصون مدیریت کرد، حکومت آلمان از گسترش میدان هوایی مزارشریف حمایت می کند. این کار توسعۀ شهر مزارشریف و تمام ساحۀ اقتصادی منطقه¬ای اطراف این چهارراه حمل و نقل را ارتقا خواهد بخشید. more
تقویت توسعه و همکاری فرامرزی به منظور بهبود معیشت مردم در مناطق صعب العبور مرزی در افغانستان، پاکستان و تاجیکستان، تسهیل همکاری و ادغام ایشان، و توسعۀ اقتصادی، حکومت آلمان از گسترش زیربنای اجتماعی-اقتصادی این مناطق حمایت می کند. more
بهبود کیفیت زندگی و ایجاد فرصت های کاری در قلب کابل به منظور ایجاد سهولت های لازم برای جوانان و زنان، حکومت آلمان در زمینۀ احیای مجدد باغ تاریخی چهلستون در جنوب کابل کمک می کند. این باغ عمومی که با وسعت ۱۲ هکتار بزرگترین باغ در کابل بشمار می آید، اکنون با یک طرح نوین احیا خواهد شد. more

داستان های ما

Twitter icon
Facebook icon