آب

آب برای حیات

آب در افغانستان یک منبع گرانبها و غیرقابل جایگزین است که از اهمیت حیاتی در زراعت و استفاده خانوارها برخوردار می باشد. افغانستان از جملۀ کشورهایی است که بیش از همه در معرض تبعات تغییر اقلیم قرار دارند و از سیلاب ها و خشکسالی ها دایما آسیب می بینند. از دهه ۱۹۹۰ بدینسو شمار فصل های خشک افزایش یافته است. تقریبا یک سوم زمین های زراعتی افغانستان بنابر کمبود دوامدار آب مورد استفاده قرار نمی گیرند. این امر پیامدهای قابل ملاحظۀ اقتصادی را در بر دارد. مشکل دیگر، قطع تقریبا کامل جنگل ها و در نتیجه فرسایش خاک است. این کار باعث کاهش منابع آب زیرزمینی می شود و دسترسی به آب را در درازمدت با خطر مواجه می کند.

تهیۀ آب پاک برای مردم افغانستان از سال ۲۰۰۱ بدینسو، به گونۀ قابل ملاحظه بهبود یافته است. بر اساس آمارهای موجود در حدود 30 درصد ساکنان شهرها به سیستم آبرسانی دسترسی دارند. ولی این رقم در روستاها فقط به 16 درصد می رسد (2015 - سازمان جهانی صحت -. بخش اعظم روستانشینان افغانستان آب آشامیدنی خویش را از چشمه ها، جویبارها، حوض های جمع آوری آب باران، چاه های خانگی یا چاه های برمه شده بدست می آورند. در شهرها مردم به سیستم آبرسانی، چاه های کانکریتی یا تانک های آب وابسته می باشند، زیرا یک شبکۀ فعال آب آشامیدنی سراسری وجود ندارد. به ویژه بسیاری از زنان و کودکان مجبور اند چند کیلومتر راه را برای بدست آوردن آب طی نمایند. سبب بسیاری از بیمارها در کشور آب آلوده می باشد. این امر تاثیرات قابل ملاحظه ای بر وضعیت سلامت مردم و در نتیجه اوضاع اقتصادی کشور دارد.

حکومت فدرال آلمان از احیای زیربنای ویران شدۀ تهیۀ آب آشامیدنی و جایگزین ساختن دستگاه های فرسوده ناسازگار با محیط زیست حمایت می کند. آلمان در افغانستان، یک کمک کنندۀ بین المللی پیشتاز در عرصۀ تهیۀ آب آشامیدنی شهری بشمار می آید. علاوه برآن، آلمان به وزارت انرژی و آب و دیگر نهادهای مسئول در زمینۀ توسعه پایدار و درازمدت ساختارهای مدیریت منابع آب و دریاها، تامین آب و سیستم های فاضلاب مشوره می دهد و از کوشش های شرکای افغان در آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان فنی بخش نصب و حفظ و مراقبت، حمایت می نماید.

معلومات بیشتر در بارۀ کار ما در عرصۀ آب را می توانید در بخش تفصیلات پروژه و «داستان ها» مطالعه نمایید.

 

کار ما در این بخش

گسترش سیستم آبرسانی برای بهبود خدمات در کابل به منظور تامین آب آشامیدنی پاک و باکیفیت به مقدار کافی و به گونۀ منظم برای مردم افغانستان، حکومت فدرال آلمان از احداث و گسترش شبکۀ آبرسانی در شهر کابل حمایت می کند. more
آب پاک در شمال افغانستان به منظور تامین بهبود شبکۀ آبرسانی و نیز کیفیت آب آشامیدنی در شهرهای شمالی افغانستان، حکومت فدرال آلمان از توسعۀ زیربنای لازم آبرسانی حمایت می کند. more
مقررات روشن و کارمندان ورزیده برای تامین آب پاک دسترسی به آب شامیدنی و مدیریت دوامدار فاضلاب مستلزم کارمندان ورزیدۀ مسلکی در محل و نیز نهادهای ذیصلاح و مؤثر می باشد. به همین دلیل حکومت فدرال آلمان از افغانستان در راه ایجاد ساختارهای لازم حقوقی و اداری و مدیریت کارا و نیز تحقق استراتیژیک دستورالعمل های سیاسی حمایت می کند. more

داستان های ما

Twitter icon
Facebook icon