همکاری آلمان با افغانستان که از سوی وزارت همکاری اقتصادی و توسعه دولت فدرال آلمان (BMZ) تمویل می شود، متعهد به فعالیت در پنج بخش ذیل است: حکومتداری خوب (حاکمیت قانون، مشارکت سیاسی و اداره عامه)، رشد اقتصادی پایدار و اشتغال، انرژی، تهیه آب آشامیدنی و دفع فاضلاب، و نیز تعلیم و آموزش فنی. همچنین وزارت امور خارجه دولت فدرال آلمان (AA) بر پروژه ها در بخش ثبات و کمک های انساندوستانه نظارت می کند.

این بخش ها با درنظرداشت چالش های کلیدی در برابر توسعه و نیازمندی های مبرم، شناسایی و مشخص شدند. توانمندی بانوان و حقوق ایشان در تمام بخش های یادشده، مورد توجه می باشد.

همکاری آلمان با افغانستان در حال حاضر در ولایت های بدخشان، بغلان، بلخ، کندز، سمنگان، تخار و پایتخت افغانستان، کابل، متمرکز است.

صفحه های ذیل، معلومات بیشتری درباره اولویت ها و نیز نمونه هایی از پروژه های همکاری آلمان با افغانستان را فراهم می کند.