حکومت آلمان پروژۀ جدید زیربنایی در افغانستان را به مصرف ۱،۵میلیارد افغانی تمویل می کند: دگرگون سازی ساحات کنار دریای کابل (KARIT)

08.06.1397
کابل، ۳۰ آگست سال ۲۰۱۸ – دیروز اراکین حکومت افغانستان، بنیاد آغاخان برای فرهنگ (AKTC) و نیز بانک انکشافی KfW آلمان موافقتنامه هایی را مبنی بر یک پروژۀ جدید بنام دگرگون سازی ساحات کنار دریای کابل (KARIT) که اکنون آغاز می شود به امضأ رسانیدند. رئیس جمهور افغانستان دوکتور اشرف غنی، رئیس اجرائیه دوکتور عبدالله عبدالله و عده ای از کارمندان سیاسی سفارت آلمان مقیم کابل در این ملاقات بلندپایه اشتراک ورزیده بودند. حکومت آلمان ( وزارت امور خارجۀ آلمان) این پروژه را از طریق بانک انکشافی KfW آلمان به مصرف مجموعی ۱،۵ میلیارد افغانی طی ۳۰ ماه آینده تمویل می کند.

بهبودبخشی و احیای زیربنای شهری اجتماعی و اقتصادی در گذرها و ساحات مشخص کابل در محراق توجۀ این پروژه قرارخواهد داشت. این پروژه میراث تاریخی فرهنگی و نیز جنبه های زیست محیطی و اجتماعی-اقتصادی را در تمام مراحل تطبیقی در نظر خواهد گرفت.

هم وزارت شهرسازی و خانه سازی و هم بنیاد آغاخان برای فرهنگ مشترکاً این پروژه را به منصۀ اجرا خواهند گذاشت. بنیاد مذکور در قبال تطبیق تمام اجزای پروژه مسئولیت خواهد داشت.

هدف این پروژه همانا ایجاد و بهبود ساحات عامه و زونهای قبلاً تعیین شده برای فعالیتهای اقتصادی است. نوسازی زیربنای اساسی و رشد استفادۀ مؤثر از آن در ساحات انتخاب شدۀ کابل مرکزی در بهبودبخشیدن شرایط اجتماعی-اقتصادی و محیط زیستی در تمام شهر سهم قابل ملاحظه ایرا ادا خواهد کرد. این پروژه ضمن حفظ محیط تاریخی و فرهنگی سعی می کند تا میان کارکردن و زیستن در یک محل تاریخی توازنی را بوجود آورد. بدین ترتیب، فرصتهای تجارت، مارکیتها و تشبثات کوچک را افزایش خواهد بخشید.

ساکنین محلات، تجاران و عابرین گذرها، ساحات و نواحی یعنی در حدود ۳۹۰ هزار تن مستقیماً از فعالیتهای این پروژه مستفید خواهند شد. این پروژه همچنان فابریکۀ صنعتی ماشین خانه را احیا خواهد کرد. زیربنای بهتر، دسترسی مردم را به موسسات تعلیمی، مراکز صحی، دواخانه ها، ادارات شهرداری، بازارهای اقتصادی و بسا اماکن دیگر بهبود خواهد بخشید. بنابر این، این پروژه در ارتقای شرایط زندگی ساکنین محلاتی که از این پروژه مستفید می شوند سهم باارزشی را ادا خواهد کرد و وحدت اجتماعی در شهر را استحکام خواهد بخشید.

Twitter icon
Facebook icon