برق برای ۱۴۰۰۰ شهروند در ولسوالی هزارسموچ ولایت تخار

07.06.1397
تخار، تالقان، ۷ سنبله ۱۳۹۷ – دیروز شرکت برشنا و همکاری افغان – آلمان قراردادی را عقد نمودند که بر مبنای آن نیروی برق برای ساکنان ولسوالی هزار سموچ ولایت تخار تامین خواهد شد. با تکمیل این پروژه در چهارده ماه آینده، بیش از ۱۴۰۰۰ تن از ساکنان قریه های گنبد، کنجک و هزار سموچ از آن بهره مند خواهند گردید. صندوق توسعه زیربنای منطقه ای (RIDF) همکاری افغان-آلمان در تشخیص این پروژه شرکت برشنا را حمایت نمود و اکنون برای تطبیق آن مبلغ مجموعی ۱۲۴ میلیون افغانی را نیز کمک خواهد کرد.

دوکتور فضل الله مجددی، والی ولایت تخار حین امضای این قرارداد گفت: «ما از کمک های دوامدار دولت آلمان برای تمویل فعالیت های انکشافی در ولایت ما متشکریم. ازینرو از قراردادی می خواهم تا کار ساخت این پروژه را به وجه احسن با کیفت عالی اجراء نماید. این یک زیربنای دوامدار را برای ما به ارمغان خواهد آورد.» رئیس ولایتی شرکت برشنا گفت: «این پروژه خانه ها را چراغان و مردم را از استفاده چراغ های تیلی و جنراتور های دیزلی بی غم خواهد کرد. و زمینه کارو کسب کوچک را در منطقه مساعد خواهد کرد.»

قریه های گنبد، کنجک و هزار سموچ اکنون به برق دسترسی ندارند. بدین ترتیب این پروژه شبکه توزیع برق موجود در شهر تالقان را به این سه قریه توسعه خواهد داد. کار ساخت این پروژه شامل ۱۳ کیلومتر کیبل انتقال برق می شود. پنج سب استیشن برق را برای ۱۶۰۰ مشترک توزیع خواهد کرد.

اقتصاد و انکشاف دهات به شدت متکی به زیربنا است. اکمال نیروی برق درین منطقه وضعیت زندگی تمام اهالی را بطور چشمگیر بهبود خواهد نمود. خدمات عامه، مارکیت ها، کلنیک های صحی، حوزه های پولیس و دیگر دفاتر دولتی ازین پروژه مستفید خواهند شد. برای شماری از اهالی فرصت های شغلی نیز فراهم خواهد شد.

علاوه بر این، با اعمار این پروژه جدید برق، صندوق ارتقای زیربنای منطقه ای (RIDF) آموزش های مرتبط به وظیفه مانند مربی گری و نظارت را برای انجنیران و مدیران شرکت برشنا در ولایت تخار تدویر خواهد کرد. هدف این فعالیت ها بلند بردن توانایی شرکت برشنا در تشخیص، مدیریت، تطبیق و تداوم پروژه های مشابه توسط این تصدی بطور مستقلانه در آینده عنوان گردیده است.

 

صندوق وجهی زیربنای منطقوی(RIDF)   توسط بانک توسعه ای آلمان KfW به نمایندگی از وزارت همکاری های اقتصادی و توسعه آلمان فدرال(BMZ) تطبیق میگردد. هدف این برنامه توسعه اقتصادی و زیربنای اجتماعی در افغانستان شمالی بوده تا بتواند ادارات محلی را در پلان گذاری و تطبیق پروگرام های انکشافی بطور مستقلانه کمک کند. در هفت سال گذشته این پروگرام بیش از 160 کیلومتر سرک را بازسازی نموده، 50 کیلومتر کانال های آبیاری و 11 بند موانع تخریبی سیلاب ها را در ولایات بلخ، کندز، بغلان، تخار و بدخشان اعمار نموده است صندوق وجهی زیربنای منطقوی (RIDF)   دو پروژه بازسازی مکاتب را در روی دست دارد.. در عین حال، این پروگرام در حدود 900 برنامه آموزشی مرتبط به وظیفه را مانند مربی گری و همچنان سیمینار ها را برای بیش از 3000 تن انجنیران و کارمندان دولت که در تشخیص و تسهیل مستقلانه پروژه های زیربنایی در آینده کار خواهند کرد، دایر نموده است

Twitter icon
Facebook icon