این صفحه معلومات و محصولات رسانه ای متنوعی را پیرامون فعالیت ها و دستاوردهای همکاری افغان - آلمان فراهم می کند، مانند ویدیوها، عکس ها، داستان ها و دیگر مواد معلوماتی. 

فلتر

Results 39

Brochure 'Women in Development' (EN)

اعداد و ارقام - همکاری آلمان با افغانستان

Provincial Map Afghanistan with Icons (EN)

برنامه بهبود سکتور آب

بهبود آبرسانی شهری

برنامه انسجام منطقوی پاکستان – افغانستان – تاجکستان بنیاد (PATRIP)

توسعۀ اقتصادی و بهبود فرصت های شغلی

بازسازی زیربنای اقتصادی در شمال افغانستان

بازسازی پارک چهلستون در کابل

میدان هوایی بین المللی مزارشریف

استقرار مجدد بیجاشدگان داخلی در افغانستان

تمرکز بر مراقبت های صحی